Panel
klienta
navsystems

GDPR (RODO)

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:


 • 1. Administratorem danych osobowych jest firma NavSystems Jakub Krupa, 43-300 Bielsko-Biala, ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 20 / 31, NIP 9372394158.
 • 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • a. Realizacji umów łączących Państwa z NavSystems oraz świadczenie oferowanych przez nas usług;
 • b. Realizacji obowiązków NavSystems przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
 • c. Ochrony praw NavSystems zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
 • 3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
 • a. Imię (imiona) i nazwisko;
 • b. Dane kontaktowe – adres, adres e-mail, numer telefonu itp;
 • c. Dane firmy – NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;
 • 4. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
 • 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Państwa i NavSystems oraz do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • 7. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
 • 8. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
 • 9. W przypadku chęci skorzystania z praw wymienionych w punkcie 4, bądź jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie maili na adres firma@navsystems.pl.